WHOAMI
Xu Jiang
技术人的日常.
 • ganglia-ubuntu

  ganglia Ganglia是UC Berkeley发起的一个开源集群监视项目,设计用于测量数以千计的节点。 Ganglia的核心包含gmond、gmetad以及一个Web前端。主要是用来监控系统性能,如: cpu 、mem、硬盘利用率, I/O负载、网络流量情况等,通过...

  • monitor
 • ganglia-centos

  ganglia Ganglia是UC Berkeley发起的一个开源集群监视项目,设计用于测量数以千计的节点。 Ganglia的核心包含gmond、gmetad以及一个Web前端。主要是用来监控系统性能,如: cpu 、mem、硬盘利用率, I/O负载、网络流量情况等,通过...

  • monitor
 • linux-monitor

  cpu.pyt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29...

  • monitor