WHOAMI
Xu Jiang
技术人的日常.
  • first-class-support-long-running-services-apache-hadoop-yarn

    介绍 Apache Hadoop Yarn 做为一个大数据领域(Apache Hadoop Yarn)通用的资源管理平台而闻名,它提供复杂的集群资源管理和调度服务,从中高度抽象出通用业务逻辑,从而让更多的计算框架专注于计算本身,通过他提供的高度抽象的接口,轻松的运行任务在YARN中。 除...

    • YARN
  • yarn-resources-manager-allocation

    Hadoop YARN同时支持内存和CPU两种资源的调度(默认只支持内存,如果想进一步调度CPU,需要自己进行一些配置),本文将介绍YARN是如何对这些资源进行调度和隔离的。 在YARN中,资源管理由ResourceManager和NodeManager共同完成,其中,ResourceManage...

    • YARN